דוח מעבדה

שם הניסוי
מטרת הניסוי
ניסוח שאלה
השערה
כלים וחומרים
מהלך הניסוי
תוצאות - הצגה בטבלה או תרשים
מסקנה - אימות או הפרכה של ההשערה
Comments